Growth respektive fixed mindset är populära begrepp som ofta förekommer i förändringsarbeten och utbildningar. Men vad betyder egentligen begreppen och vad kommer de ifrån?

Carol Dweck är professor i psykologi vid Stanford University med fokus på forskning inom motivation, utveckling och personlighet. Ursprunget till begreppen är hennes bok från 2006 ”Mindset: The New Psychology of Success”. I boken beskriver Dweck hur vi som individer kan delas upp utifrån vår uppfattning om var våra förmågor kommer ifrån.

Några tror att deras förmågor (intellekt, egenskaper, fallenhet) sätts utifrån gener – metaforiskt: ”mina förmågor är som min längd, jag är född att bli så här lång”. Dessa har enligt Dweck ett ”fixed mindset”. Andra tror att deras förmågor är utvecklingsbara och beror på hårt arbete, träning och input från andra – metaforiskt: ”mina förmågor är som mina muskler, d v s träningsbara, ju mer jag tränar desto starkare blir jag”. Dessa har enligt Dweck ett ”growth mindset”.

Dweck beskriver vidare att vi nödvändigtvis inte är medvetna om vårt mindset, men att vårt mindset går att avgöra utifrån våra beteendemönster. Det är speciellt tydligt i samband med vår reaktion till misslyckande. Individer med tonvikt på fixed mindset är rädda för att misslyckas för att det är en negativ återkoppling på deras förmågor, medan individer med growth mindset inte alls är rädda för att misslyckas utan ser det som en möjlighet till lärande och utveckling. Dwecks forskning visar också att individer som tror på att deras talang och förmågor kan utvecklas, dessa tenderar att uppnå mera än dom med tonvikt på fixed mindset. Detta för att dom lägger mera energi på att lära och utvecklas.

En individ är en mix av både fixed och growth mindset

Det är viktigt att poängtera att en individ är en mix av både fixed och growth mindset, d v s aldrig bara det ena eller det andra. Vårt mindset skiftar med vår tro om vår förmåga kopplat till respektive uppgift. En individ uppvisar dock oftast ett mönster av att ha tonvikt på det ena eller det andra.

Frågan alltså inte om du har ”talang”, frågan är om du tror att du kan utveckla din ”talang”? Carol Dwecks forskning visar på ett tydligt sätt att vår inställning och tro till vårt lärande är avgörande för vår utveckling och våra prestationer.

Därför behöver vi öka vår uppmärksamhet på vad vi har för mindset och utifrån det jobba på att förstärka våra ”growth mindset” och smart hantera våra ”fixed mindset”.