Organisationer runt om i världen upplever snabba och omfattande förändringar avseende vad de gör, hur det gör det och varför de gör det. Ökad globalisering och nya teknologier kräver nya arbetssätt, nya kunskaper och färdigheter. För att lyckas i denna nya tid krävs att företag och individer ständigt utvecklas och lär nytt. Studier bekräftar att chefer och medarbetare som bibehåller sin förmåga att utvecklas ”slår” övriga kollegor. Vidare att de individer och organisationer som kommer lyckas bäst framåt är de som omfamnar livslångt lärande och kontinuerligt ökar sin kunskap och sina förmågor. Att bygga upp en företagskultur och en personalstyrka med en ”livslång lärandeinställning” blir således avgörande för både organisationer och individer för att lyckas i denna nya tid.

Att skapa en stark och hållbar lärandekultur i vilken individer uppmuntras och inspireras att lära nytt är redan en affärskritisk framgångsfaktor för företag och organisationer idag. Viktigt dock att påpeka att ansvaret för individuell utveckling är ömsesidigt,
d v s det är lika mycket upp till varje individ att fånga möjligheten till utveckling, att ligga i framkant och lära nytt som det är företagens ansvar att skapa goda förutsättningar för detta.

McKinsey & Companys inspirerande artikel “Seven essential elements of a lifelong-learning mind-set” från februari 2019, vilken i sin tur bl a bygger på Professor Dr Nick H.M van Dams studier om lärande och utveckling, presenterar följande 7 ”områden”, vilka kan hjälpa individer att etablera och utöva en livslång lärandeinställning och därmed göra sig både relevant och framgångsrik på dagens arbetsmarknad.

1. Focus on Growth – Lärande startar och slutar med individen, men har individen försatt sig i ett tillstånd att ta till sig ny kunskap och förmågor eller är hen ”fixed” om sin egna förmåga till utveckling? Nyckel nummer ett är att försätta sig i ett ”growth mindset”, d v s att tänka och agera utifrån att jag är utvecklingsbar och kan lära mig nya saker. Läs gärna mer om growth och fixed mindset här: http://www.drive.se/growth-mindset/vad-ar-growth-och-fixed-mindset, http://www.drive.se/growth-mindset/tre-vanliga-missforstand-om-growth-mindset

2. Become a serial master – traditionellt utvecklar varje individ djup kunskap inom ett område och allmän kunskap på övriga områden. Framgångsfaktorn framåt handlar om att utveckla djup kunskap på flera olika områden, att en bli en s k ”serial master” under sin karriär.

3. Stretch – ”I komfortzonen växer inget och ingen.” Kliv utanför komfortzonen och in i lärzonen för att optimalt lära nytt. Om utmaningen i en ny uppgift (the stretch) blir för stor, d v s för långt utanför komfortzonen bidrar det till negativ stress och det utgör dålig grund för utveckling, men om utmaningen är lagom stor, d v s ligger lite utanför komfortzonen, inne i lärzonen, så bidrar det till en positiv upplevelse, progress och utveckling. Nya uppgifter behöver således “anpassas” till att ligga i lärzonen för optimalt lärande.

4. Build your personal brand and network – Alla har ett personligt varumärke, oavsett om det är noga uttänkt och arbetat på utifrån vem en individ vill vara eller helt enkelt utifrån det intryck individen gör på andra. En individs varumärke kommunicerar dennes ”värde” och ger individen en riktning för vad och hur den vill fortsätta utvecklas.

Individens personliga varumärke är inte statiskt utan utvecklas över tid allteftersom den lär nya kunskaper och färdigheter. De personer som lever ”livslångt lärande” bygger successivt sitt personliga varumärke utifrån de kunskaper och förmågor de redan har och vad de vill utveckla.

5. Own your development journey – Livslång anställning existerar näst intill inte längre, idag arbetar vi för flera olika organisationer och företag både parallellt och genom vår karriär samt även bitvis åt oss själva. Vi behöver således ta egen kontroll över vad vi vill och hur vi vill utvecklas.

6. Do what you love and discover your ikigai – De flesta människor arbetar 40-50 år av sina liv och dom spenderar många, många timmar på arbetet. Arbetet har således en stor inverkan på en persons hälsa och välmående, härav är det viktigt att vi gör det vi älskar. Ett upplevt syfte är avgörande för ett lyckligt liv. I Japan betyder ”ikigai” – anledning att leva och det omfattar alla delar av livet; arbete, fritid, relationer, o s v. För att hitta ditt ”ikigai” börja med att besvara följande fyra frågor:

Vad älskar du?
Vad behöver världen?
Vad kan du få ersättning för?
Vad är du bra på?

7. Stay vital – Förmågan att hålla sig vital bidrar enormt till en persons utveckling. Detta förutsätter att en person prioriterar sin hälsa och sitt välmående, d v s prioriterar träning, att äta hälsosamt, sin sömn, sin avslappning och att utveckla hållbara vanor i livet. Ett långt arbetsliv är ansträngande och kräver en stor portion utveckling, en reservoar med energi att supportera detta skapar goda förutsättningar att lyckas.

Källor: